“หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC License)” P1

     หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานธนาคาร ผู้ขายหลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการสอบเข้ารับใบอนุญาต “ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC License)” เพื่อทำหน้าที่ติดต่อซื้อขายด้านตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุนแก่ลูกค้า โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เนื้อหา-เทคนิคที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบ และได้รับหนังสือประกอบการเรียน หลักสูตรจำนวน 3 วัน

HOT DEAL สอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี สำหรับคอร์สสอนสด!

1. เข้าเรียนตรงเวลาและครบตามจำนวนชั่วโมง
2. แสดงหลักฐานใบคะแนนสอบ
3. ใช้สิทธิ์ได้ฟรี 1 ครั้ง ภายในเวลา 2 เดือนหลังเรียนจบ

เงื่อนไขการเรียน

การยกเลิกเรียน
-แจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันเรียน 15 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
-แจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันเรียน 7-14 วัน จะได้รับเงินคืน 50%
-แจ้งยกเลิกหลังจากนั้น ถือว่าสละทุกสิทธิ์โดยไม่ได้รับเงินคืน แต่ยกสิทธิ์ให้ผู้อื่นมาเรียนแทนได้

การเลื่อนเรียน

-แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเรียน 15 วัน เพื่อเก็บสิทธิ์เรียนในรอบถัดไปฟรี
-แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเรียน 7-14 วัน มีค่าเลื่อนเรียน 1,000 บาท
-แจ้งเลื่อนหลังจากนั้น ไม่สามารถเลื่อนได้ แต่เปลี่ยนชื่อผู้มาเรียนแทนได้

หมายเหตุ
หากจำนวนผู้เรียนน้อยกว่าที่กำหนด ผู้สอนมีสิทธิ์บอกยกเลิกคลาสนั้น และคืนเงินเต็มจำนวนให้กับผู้ที่ชำระมาแล้ว